Handelsbetingelser Simplewire ApS

1. Gyldighed
Nærværende handelsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Simplewire Sales ApS(“Simplewire”) medmindre andet er aftalt skriftligt. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre mm. anses ikke for gældende, medmindre Simplewire har accepteret skriftligt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt Simplewire har afgivet tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet hvis accept ikke er Simplewire i hænde senest 14 dage fra tilbuddets dato. Medmindre der er afgivet fast tilbud, tages der forbehold for prisstigninger på materialer og arbejdsløn fra vore leverandører.

3. Priser og betaling
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som forfaldsdato. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling være Simplewire i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Dette gælder også ved delleveringer eller acontofakturering. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er køber pligtig til at betale morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Simplewire, som ikke er skriftligt anerkendt af Simplewire. Køber har ej heller ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4. Ejendomsforbehold
Alle leverancer er solgt med ejendomsforbehold og er Simplewire’s ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Simplewire på købers vegne. Ejendomsforbeholdet er også gældende, hvor varen er fremsendt til køber men solgt med betalingsbetingelsen netto kontant. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

5. Levering
Meddelte leveringstider er baseret på rettidig levering fra Simplewire’s leverandører. Ved forsinket levering fra Simplewire’s leverandører eller i tilfælde af force majeure og andre forhold som er uden for Simplewire’s kontrol, er Simplewire berettiget til at udskyde leverancen eller annullere ordren – mod at underrette kunden hurtigst muligt. 

6. Returnering af varer
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun i ubrudt, ubeskadiget emballage. Ved aftalt returnering afholder køber samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med returnering af varen og der beregnes omkostningsfradrag på 10%, dog minimum kr 250,- som fradrages krediteringen. Varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages aldrig retur.

7. Reklamation og mangler
Købers reklamationsret udløber 12 måneder efter leveringstidspunktet, og reklamationen forudsætter i alle tilfælde, at køber har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks ved levering. Reklamation overfor Simplewire for mangler der blev eller burde blive opdaget ved den nævnte undersøgelse, skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen, I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat. For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med undersøgelsespligten, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden. Mangler, der er reklameret rettidigt efter ovenstående retningslinjer, vil Simplewire efter eget valg reparere eller ombytte produktet inden for rimelig tid. Køber skal i den forbindelse give Simplewire mulighed for at undersøge produktet hos køber eller hos Simplewire efter Simplewire’s eget valg. Køber afholder alle udgifter til transport og forsendelse ved returnering, ligesom køber påtager sig transportrisikoen. Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et i tilsvarende produkt, kan køber forlange den aktuelle dagspris for et af Simplewire udpeget tilsvarende produkt tilbagebetalt. Herudover kan der ikke rejses krav med Simplewire. Har køber indgivet en reklamation over en fejl eller mangel, som viser sig efterfølgende ikke at kunne tilregnes Simplewire, skal køber erstatte de udgifter, som Simplewire måtte have haft ved håndtering af sagen, herunder arbejdsløn. Erstatningen fastlægges ud fra Simplewire’s til enhver tid gældende prisliste for udført service mv. Forandringer eller indgreb i produkter uden Simplewire’s skriftlige samtykke fritager Simplewire for enhver forpligtigelse.

8. Ansvarsbegrænsning
Simplewire er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangelfuld leverance. Simplewire er ikke ansvarlig for fejl ved et produkt, hvor fejlen er opstået som følge af anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/produkter, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, med mindre sådan brug er forudsat for produktet. Simplewire er ikke ansvarlig for fejl opstået som følge af købers anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra købers, dennes personales eller tredjemands side. Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor Simplewire kan ikke overstige det betalte beløb for det solgte produkt.

9. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Simplewire ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.

10. Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå mellem Simplewire og sidstnævntes kunder, skal afgøres af de ordinære domstole og med dansk ret som retsgrundlag.

© 2024 Simplewire. All rights reserved.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.